Informacje “Trójki”

Ważne informacje zdających

Egzamin ósmoklasisty 2020/2021 Informacje dla uczniów klas ósmych oraz rodziców ósmoklasistów

 1. Egzamin ósmoklasisty w roku 2021 obejmuje następujące przedmioty:
  1. język polski
  2. matematykę
  3. język obcy nowożytny.
 2. Terminy:
  1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy:

 1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00
 2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

Inne terminy: 

 1. ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty – 2 lipca 2021 r.
 2. przekazania szkołom wyników i zaświadczeń – do 8 lipca 2021 r.
 3. wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym – 9 lipca 2021 r.
 4. Czas pracy zdających wynosi odpowiednio:
 5. w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce – 180 minut),
 6. w przypadku arkusza z matematyki – 100 minut (uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce – 150 minut),
 7. w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut (uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce – 135 minut).

W DNIACH PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 8. Uczniowie przybywają do szkoły z zakrytymi ustami i nosem o godz.:

klasa VIII a – wejście główne do hali sportowej godz. 8.20 – egzamin z języka polskiego i matematyki,

klasa VIII b – wejście od orlika godz. 8.30 – egzamin z języka polskiego i matematyki,

klasa VIII c – wejście główne do hali sportowej godz. 8.40 – egzamin z języka polskiego i matematyki,

klasa VIII a wejście główne do budynku B godz. 8.20 – egzamin z języka angielskiego,

klasa VIII b wejście od boiska do budynku B godz. 8.30 – egzamin z języka angielskiego,

klasa VIII c wejście od  szczytu do budynku B godz. 8.40 – egzamin z języka angielskiego,

 1. Zdający przed egzaminem, w trakcie i po egzaminie, zachowują między sobą dystans społeczny, tj. odległość 1,5- 2 m.
 2. Uczniowie po przyjściu do szkoły postępują zgodnie z wydawanymi poleceniami Dyrektor szkoły i nauczycieli.
 3. Przy drzwiach wejściowych członek ZN identyfikuje zdającego i wpuszcza go do szkoły.
 4. W wejściu do hali sportowej (szkoły) uczeń odkaża ręce płynem dezynfekującym.
 5. Zdający przed rozpoczęciem egzaminu kierują się niezwłocznie do sali, gdzie odbywać się będzie egzamin.
 6. Zdający dezynfekują ręce również po przyjściu do sali egzaminacyjnej.
 7. Przewodniczący ZN w obecności zdającego losuje numer stolika.
 8. Członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.
 9. Ławki w sali egzaminacyjnej ustawione są w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
 10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 11. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby sprawdzić poprawność kodowania lub wymienić arkusz egzaminacyjny;
  2. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
  3. wychodzi w uzasadnionych przypadkach do toalety, a fakt ten jest odnotowywany w protokole przez przewodniczącego ZN;
  4. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
  5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
  6. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, członkowie Zespołu Nadzorującego, obserwatorzy, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu społecznego.
  7. Członkowie Zespołu Nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.
  8. Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 18 maja 2021 r. Tacy zdający, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
  9. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
  10. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
Wielkość czcionki
Wysoki kontrast