Historia

Początki "Trójki"

Historię szkoły tworzyli ludzie – dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy obsługi i przede wszystkim uczniowie. Na historię tę wpływ miały również liczne zmiany i przeobrażenia o charakterze społeczno – politycznym, bowiem powstanie szkoły było związane z uchwałą XII Plenum PZPR oraz hasłem pierwszego sekretarza, Władysława Gomułki, 1000 lat – 1000 szkół. Na decyzji o utworzeniu nowej placówki zaważyły także dwa inne czynniki. Pierwszy z nich to zjawisko wyżu demograficznego z lat 50–tych, drugi – trudności organizacyjne i lokalowe, które pojawiły się w obu funkcjonujących szkołach podstawowych. Przyjęcie do tych oddziałów dość dużej liczby uczniów spowodowało konieczność wprowadzenia nauki dwuzmianowej i – z braku miejsca oraz czasu – zrezygnowania z zajęć dodatkowych. Zatem niezmiernie ważne stało się możliwie jak najszybsze oddanie do użytku kolejnego obiektu oświatowego. Głównym pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był kierownik Szkoły Podstawowej nr 2 – Wojciech Budasz. To właśnie on wraz ze znanym wówczas działaczem lokalnym, Janem Oleksym, zawiązał Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Do społeczeństwa Pleszewa, zakładów pracy i organizacji partyjnych członkowie komitetu zwrócili się z prośbą o finansowe wsparcie tej akcji oraz o uczestnictwo w czynach społecznych. Apel spotkał się z natychmiastową reakcją pleszewian.

"Tysiąclatka"

Pod koniec roku 1961 przeprowadzono niwelację terenu o powierzchni 2,68 ha, a wiosną 1962 r. rozpoczęto budowę. 3 – ego września 1963 r. szkoła zaczęła swą oficjalną działalność, mimo że prace budowlane wówczas jeszcze nie dobiegły końca. Dlatego też zajęcia lekcyjne odbywały się w budynkach już istniejących szkół podstawowych. 825 dzieci uczyło się w 22 oddziałach kształtującej się placówki. W tym czasie pracę podjęło 23 nauczycieli, 2 wychowawców świetlicy, 2 kucharki oraz 8 pracowników obsługi. Kierownictwo powierzono Stefanowi Zimmerowi i Narcyzowi Dąbrowskiemu. Techniczny odbiór budynku nastąpił 31 grudnia 1963 roku, natomiast 3 – ego lutego 1964 roku młodzież rozpoczęła naukę w nowym gmachu, którego powierzchnia użytkowa wynosiła 3078,60 m 2. Uroczyste otwarcie odbyło się 16 lutego 1964 roku. Nowo powstałej placówce nadano nazwę Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janka Krasickiego w Pleszewie. Dokonano również odsłonięcia tablicy pamiątkowej – Szkoła – Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. W uroczystości brali udział członkowie miejskich, powiatowych i wojewódzkich władz administracyjnych oraz partyjnych.

Pierwsi absolwenci

Pierwsi absolwenci opuścili szkołę 22 – ego czerwca 1964 roku. 141 uczniów ukończyło siódmą i zarazem ostatnią klasę. Siedmioletni system nauczania obowiązywał jeszcze do roku 1966. Dopiero rok szkolny 1966/1967 rozpoczął się wejściem  w życie ustawy o zreformowanej ośmioletniej szkole podstawowej. Placówka liczyła wtedy 29 oddziałów, w tym jeden przedszkolny, a liczba etatów nauczycielskich wzrosła do 28. W ówczesnym czasie szkoła kładła nacisk na współpracę z lokalnymi zakładami i instytucjami. Pomoc swą zaoferowały między innymi Jednostka Wojskowa, Pleszewska Fabryka Obrabiarek, Państwowy Ośrodek Maszynowy. Równocześnie z otwarciem szkoły na jej terenie działać zaczęły różne organizacje, wśród których zdecydowanie wyróżniały się takie, jak: Polski Czerwony Krzyż (PCK), Szkolna Kasa Oszczędności (SKO), Szkolny Klub Sportowy (SKS), Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP). Istniały także chór i orkiestra szkolna. Niektóre z nich uczestniczyły w ważnych dla szkoły momentach. To właśnie z inicjatywy ZHP w roku 1968 powstał pomnik – obelisk w Łasewie, upamiętniający martyrologię Polaków w czasie II wojny światowej. Do dnia dzisiejszego młodzież opiekuje się tym miejscem.

Dziesięciolecie

W 1974 roku, podczas obchodów X – lecia, szkoła otrzymała sztandar z wizerunkiem patrona – Janka Krasickiego. XV – lecie, które przypadało w 1979 roku, było bezpośrednio związane z nadaniem imienia Hanki Sawickiej oraz przyznaniem prawa do posiadania własnego sztandaru Szczepowi ZHP, działającemu przy Szkole Podstawowej nr 3. XX – lecie istnienia szkoły uczczono odsłonięciem tablicy pamiątkowej, którą wykonali Władysław Borkowski i Andrzej Wieruszewski. We wszystkich tych uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele współpracujących z tą placówką instytucji, organizacji oraz zakładów pracy.

Po roku 1989

Kolejnych dwadzieścia lat obfitowało w równie istotne dla życia szkoły wydarzenia. W 1990 roku Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o zmianie nazwy swej placówki ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janka Krasickiego na Szkołę Podstawową nr 3. W roku 1989 oddano do użytku nowy budynek o powierzchni 1649,4 m2. W wyniku wprowadzonej w 1999 r. reformy oświaty obiekt ten stał się siedzibą gimnazjum, natomiast drugi z budynków – siedzibą szkoły podstawowej. Dziś placówka funkcjonuje pod nazwą Zespół Szkół Publicznych nr 3. W jej skład wchodzi również filia w Dobrej Nadziei – przedszkole.