Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

Wstęp

Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie (zwane dalej ZSP nr 3 w Pleszewie) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZSP nr 3 w Pleszewie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-19.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W ZSP nr 3 w Pleszewie dla strony trojkapleszew.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że

strona internetowa trojka.pleszew.pl spełnia wymagania w 94.54%.

Niezgodności:

 • brak treści oraz nazwy dla linków (w czternastu przypadkach)
 • brak wyróżnika ID dla elementów (w dwóch przypadkach)
 • brak treści alt dla zdjęć (w ośmiu przypadkach)
 • puste pole tekstowe przy obiektach (w czterech przypadkach)

Powody powyższych niezgodności: strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

– powiększanie czcionki
-ustawienie wysokiego kontrastu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Kolanowski, sekretariat@3.pleszew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  +48 62 74 21 439. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie

 • Budynek przy ul. Bolesława Krzywoustego 4, w którym siedzibę ma Zespół Szkół Publicznych nr 3 posiada dwa budynki – budynek A i budynek B.
 • Do budynku A do wejścia głównego prowadzą schody bez podjazdu do osób niepełnosprawnych.
 • Budynek A częściowo przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy wejściu bocznym od strony boiska szkolnego znajduje się podjazd (bardzo stromy), który umożliwia wjazd do holu  szkoły  osobom niepełnosprawnym. Tam osoba niepełnosprawna może  spotkać się z pracownikami szkoły (sala gimnastyczna). Szkoła nie posiada windy, dlatego też osoba niepełnosprawna (uczeń) nie dostanie się na parter budynku, gdzie znajdują się sale lekcyjne. Droga prowadząca do podjazdu nie jest utwardzona.
 • Budynek B częściowo przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy wejściu znajduje się podjazd , który umożliwia wjazd  na parter  szkoły  osobom niepełnosprawnym. Na parterze znajdują się sale lekcyjne, tam osoba niepełnosprawna może również spotkać się z pracownikiem szkoły. Budynek nie jest wyposażony w windę. Uczeń nie dostanie się do pomieszczeń lekcyjnych  znajdujących się na piętrze.
 • W pobliżu budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy administracji i obsługi.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W skład Zespołu Szkół wchodzi Publiczne Przedszkole w Dobrej Nadziei

Adres: Dobra Nadzieja, ul. Ostrowska 40, 63-300 Pleszew

Instytucja mieści się w jednym budynku.

Do części przedszkola prowadzi wejście boczne z poziomu gruntu, ale aby wejść do części głównej przedszkola należy pokonać kilka schodów, które nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych – brak podjazdu. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym jest pracownik obsługi.

Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przy przedszkolu znajduje się parking, ale nie dysponuje miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Dopuszcza się wstęp do budynku osób z psem asystującym.

W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.