Mediacje

Procedury postępowania mediacyjnego w ZSP nr 3 w Pleszewie Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów

Mediacje to sposób rozwiązywania konfliktów z udziałem osoby trzeciej – neutralnego, bezstronnego i niepodejmującego rozstrzygających decyzji mediatora. Mediacja jest rozmową, na temat problemu, którą osoba trzecia umożliwia i ułatwia. Polega ona na usprawnieniu komunikacji pomiędzy stronami i budowaniu wzajemnego zrozumienia interesów.

Mediator pomaga spierającym się stronom w osiągnięciu dobrowolnego i obustronnie satysfakcjonującego porozumienia. Mediator pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy oraz szukać takiego porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obu storn i możliwe do wcielenia w życie.

Zasady mediacji:

dobrowolność – na udział w mediacji strony dobrowolnie wyrażają zgodę, którą mają prawo wycofać na każdym etapie; bezstronność – strony mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo; neutralność – mediator nie narzuca stronom gotowych rozwiązań, lecz wspiera je w osiągnięciu  porozumienia; poufność – przebieg mediacji objęty jest tajemnicą; akceptowalność – strony powinny zaakceptować osobę mediatora i zasady mediacji oraz reguły ustalone  na początku spotkań

W szkole dochodzi do sytuacji konfliktowych na wielu płaszczyznach:

 • nauczyciel – uczeń;
 • nauczyciel – nauczyciel;
 • dyrektor – nauczyciel;
 • nauczyciel – rodzic;
 • uczeń – uczeń;
 • zespół klasowy – nauczyciel;
 • zespół klasowy – zespół klasowy;
 • rodzic – rodzic

Istnieje możliwość rozwiązywania każdej z nich na drodze mediacji.

Sposoby zgłoszenia się na mediację:

 • uczeń i nauczyciel może zgłosić się do szkolnego mediatora, np. podczas przerw, a rodzic (opiekun), np. podczas dyżuru nauczycielskiego
 • o sytuacji konfliktowej można poinformować poprzez pocztę elektroniczną na adres mediatorszkolny@3.pleszew.pl lub poprzez e-dziennik
 • mediatorzy widząc kłócących się uczniów w szkole mogą się przedstawi i zaproponować rozwiązanie problemu na drodze mediacji
 • obligatoryjna forma zgłoszeń: Nauczyciele kierują uczniów, którzy mają ostry konflikt, np. pobili się, na pierwsze obowiązkowe spotkanie. Strony decydują      o dalszym uczestnictwie w sesji – w przypadku rezygnacji sprawa przekazywana jest  do pedagoga szkolnego.

Zachęcać należy do zgłaszania konfliktów na wczesnym etapie, aby zanim nastąpi eskalacja, strony  w niego uwikłane mogły podjąć próbę rozwiązania go w sposób konstruktywny na drodze mediacji. W relacji uczeń – uczeń możliwe są też mediacje rówieśnicze – prowadzone przez uczniów-mediatorów.

W Klubie Mediatora – przy wsparciu nauczyciela opiekuna – działają uczniowie, którzy zostali przeszkoleni w zaawansowanych warsztatach pogłębiających wiedzę nt. mediacji oraz umiejętności komunikacyjne.

Fazy mediacji:

 1. Skierowanie sprawy do mediacji przez nauczyciela lub zgłoszenie osobiste.
 2. Kontakt mediatora ze stronami.
 3. Spotkanie wstępne: z każdą ze stron osobno lub wspólnie ze wszystkimi stronami.
 4. Zgoda stron na udział w procesie mediacji
 5. Sesje wspólne, ewentualnie wahadłowe (pośrednie).
 6. Ugoda ustna lub pisemna albo rezygnacja stron z dalszego udziału w procesie mediacji.

Etapy mediacji:

 1. Spotkania wstępne – tworzenie struktury i zaufania.
 2. Wspólna definicja problemu – ustalanie faktów i wyodrębnianie zagadnień.
 3. Poszukiwanie rozwiązań – tworzenie opcji i alternatyw.
 4. Wybór najlepszego rozwiązania – negocjacje i podejmowanie decyzji.
 5. Podpisanie porozumienia.

Korzyści wynikające z mediacji:

Mediacja daje jej uczestnikom możliwość brania odpowiedzialności za siebie, za swoje decyzje i czyny. Stwarza sytuację pozwalającą na wzajemne wysłuchanie się – na wyrażenie swoich uczuć i potrzeb.

Istotny jest tu moment dobrowolności branych na siebie zobowiązań, przyrzeczeń, który sprawia, że są one lepiej przestrzegane niż te narzucone przez nauczyciela czy regulamin szkolny.

Mediacje pozwalają na potępienie czynu bez ganienia jego sprawcy. Dzięki temu możemy uniknąć eskalacji konfliktu, co ułatwia zrozumienie a potem także porozumienie stron.

Kontakt

Aga_portret_zak.r.sz.2021
Agnieszka Witkowska