Informacje „Trójki”

Promujemy pływanie

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Główne cele programu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów

Trójka od wielu lat uczestniczy w programie,  dzięki niemu uczniowie klas I-III zapoznają się z pływaniem i pokonują pierwsze bariery w kontakcie z wodą. W roku 2020 projekt realizowany jest w dwóch etapach: luty – sierpień oraz wrzesień -grudzień. Zajęcia prowadzą instruktorki pływania: pani Katarzyna Karwowska -Chatlińska, pani Magdalena Pisarska i pani Agnieszka Krawczyk. W szkole w klasach IV i VII nauka pływania odbywa się w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Umiem pływać to projekt realizowany przez miasto i gminę Pleszew, dotowany przez Ministerstwo Sportu.