Informacje “Trójki”

Ważne zasady w roku szkolnym 2020/2021

 Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie wznawia funkcjonowanie  z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia  i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem poniższych zasad jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Ograniczone zostaje wchodzenie i przebywanie w szkole osób z zewnątrz w tym rodziców. Zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy:                         sekretariat:  62 7421439                                                                  

e-mail:  sekretariat.zsp3@gmail.com

Sekretariat dla Rodziców lub innych osób z zewnątrz tylko za zgodą dyrektora wtorek i czwartek  8.15 – 10.15  oraz  13.15 – 15.15

Dyrektor  przyjmuje Rodziców wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym.

Kierownik świetlicy Kontakt przez e-dziennik lub telefonicznie na numer sekretariatu.

Pedagog szkolny Kontakt z Rodzicami tylko po wcześniejszym umówieniu się przez e-dziennik lub telefonicznie przez sekretariat.

 • Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
 • Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
  • zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
  • zakrycie nosa i ust,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
  • używanie rękawiczek jednorazowych,
  • posiadanie własnego długopisu z niebieskim wkładem do podpisu dokumentów,
  • ograniczone przemieszczanie się po szkole, rodzice mogą wejść wyłącznie do sekretariatu lub w inne wskazane miejsce za zgodą dyrektora i po wpisaniu się do rejestru,
  • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 • Do szkoły mogą wejść tylko i wyłącznie osoby bez objawów chorobowych (katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała) i nie przebywające na kwarantannie lub w izolacji.
 • Osoba, która otrzymała pozwolenie dyrektora na wejście do szkoły czeka przed wejściem głównym do budynku A, gdzie wyznaczony pracownik administracji lub obsługi zapisze dane w rejestrze.
 • Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do budynku B osób nie będących uczniami lub pracownikami szkoły.
 • W drodze do i ze szkoły rodzie/opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami według ustalonych zasad:
 • budynek A wejście główne lub od boiska,
 • budynek B wejście ze szczytu od boiska (wejście główne do budynku B tylko dla uczniów NLO oraz nauczycieli),
 • hala sportowa – wejście od orlika lub od przystanku autobusowego,
 • wejście do świetlicy szkolnej od boiska między salą gimnastyczną a halą sportową przy kantorku nauczycieli wychowania fizycznego.
 • W szkole podczas lekcji nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa– zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 • Na korytarzach szkolnych i w toaletach obowiązuje uczniów i nauczycieli zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
 • Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody. Obowiązkowo uczniowie myją ręce przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z boiska.
 • Uczniowie po wejściu do sali lekcyjnej dezynfekują ręce.
 • Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane, dezynfekowane i wietrzone.
 • Przy sprzyjającej pogodzie (brak opadów) uczniowie w czasie przerw wychodzą na boisko szkolne według ustalonego odrębnego harmonogramu.
 • Zajęcia lekcyjne mogą odbywać się na boisk lub innym terenie przyszkolnym.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe..
 • Uczniowie przebywają w stałych salach poza zajęciami z informatyki i wychowania fizycznego.
 • W klasach I – III przerwy dla uczniów ustala wychowawca według potrzeb, nie rzadziej niż co 45 minut, w taki sposób aby nie pokrywały się z przerwami dla uczniów klas IV – VIII.
 • Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą, ani ich pożyczać.
 • Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy i zabawek.
 • Wydawanie obiadów odbywać się będzie według ustalonego odrębnego harmonogramu.
 • Wypożyczanie i zwrot książek będzie możliwe według ustalonego harmonogramu.
 • Rodzice są zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów, a w razie zmiany numeru do przekazania stosownych informacji szkole.
 • Dla ułatwienia szybkiego kontaktu rodzice pracujący przekazują numer telefonu do pracodawcy.
 • Rodzice są zobowiązani do przekazania informacji związanych z zakażeniem koronawirusem ucznia szkoły bądź konieczności przebywania ucznia w kwarantannie ze względu na podejrzenie zakażenia u członka rodziny.
 • Na czas pracy z uczniami wejścia do szkoły zostaną zamknięte. Wejście od boiska będzie otwierane podczas każdej przerwy, aby umożliwić uczniom korzystanie z boiska podczas przerw.
 • Na drzwiach wejściowych jest umieszczony nr telefonu do sekretariatu a przed wejściem do szkoły skrzynka na korespondencję.

Zasady  wejścia do szkoły osób „trzecich”

Do budynków Szkoły mogą wejść osoby nie będące pracownikami szkoły lub uczniami tylko w uzasadnionych przypadkach, bez objawów chorobowych wskazujących na zakażenie COVID – 19 stosując się do poniższych zasad:

 1. Do szkoły wolno wejść tylko głównym wejściem. W przypadku zamkniętych drzwi należy się skontaktować z sekretariatem Szkoły telefonicznie (numer telefonu do sekretariatu jest umieszczony na drzwiach Szkoły).
 2. Osoba wchodząca do Szkoły jest zobowiązana podać swoją tożsamość (imię i nazwisko) oraz cel przybycia. Dane zostaną odnotowane w rejestrze osób wchodzących do Szkoły.
 3. Na terenie Szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa (maseczka lub przyłbica).
 4. Po wejściu na teren Szkoły należy zdezynfekować ręce dostępnym przy wejściu płynem.
 5. W celu złożenia podpisu wskazane jest posiadanie swojego długopisu z niebieskim wkładem.
 6. W przypadku odbioru dziecka ze Szkoły Rodzice nie wchodzą na teren budynku. Czekają przed wskazanym wejściem do Szkoły i stamtąd odbierają swoje dzieci przyprowadzone przez wyznaczonego nauczyciela.

Zasady pracy w sekretariacie

 1. Sekretariat Szkoły jest czynny od 7.30 – 15.30.
 2. Pracownicy sekretariatu zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego, a w chwili przyjmowania interesantów zasłonić nos i usta.
 3. Sekretariat czynny dla uczniów 7.45 do 8.00 oraz 11.35 do 11.45 (długa przerwa).
 4. Sekretariat czynny dla nauczycieli 7.30 do 8.00 oraz 12.30 do 13.00 – tylko w wyjątkowych sprawach. W pozostałych sprawach należy korzystać z elektronicznej poczty służbowej lub telefonu.
 5. W sekretariacie szkoły może przebywać jedna osoba – interesant (np.: nauczyciel, uczeń, rodzic).
 6. Przed wejściem do sekretariatu należy zasłonić nos i usta oraz zdezynfekować dłonie.
 7. Wszystkie sprawy, które można załatwić drogą mailową proszę kierować na adres: zsp3@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 62 7421439.
 8. W sekretariacie interesanci załatwiają tylko te sprawy, których nie można załatwić drogą mailową lub telefoniczną.
 9. Pisma i dokumenty dostarczane do szkoły należy składać do skrzynki przed wejściem głównym.
 10. Zaświadczenia, opinie o uczniach i inne dokumenty będą redagowane na prośbę zainteresowanej osoby po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu.
 11. Spotkania lub rozmowy z dyrektorem  lub wicedyrektorami będą odbywały się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod wyżej wskazanym numerem telefonu 62 7421439.

Dane kontaktowe i dane osobowe dotyczące zdrowia dziecka i jego rodziny, mogą być udostępniane przez Zespół Szkół Publicznych nr  3 w Pleszewie odpowiednim służbom sanitarnym w przypadku stwierdzenia podejrzenia zachorowania na COVID-19 na terenie szkoły.

Administratorem danych osobowych dotyczących zdrowia dziecka i jego rodziny jest Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: rodo@cuw.pleszew.pl   Dane osobowe dotyczące zdrowia dziecka i jego rodziny będą przetwarzane wyłącznie w związku z realizacją wyżej wskazanych celów na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

 

Szczegółowe procedury obowiązujące w Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie dotyczące zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusowi Covid 19 znajdują się w specjalnej zakładce

 COVID – zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast