Monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNAMONITORINGU WIZYJNEGO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Zespół Szkół Publicznych nr 3

w Pleszewie, z siedzibą w Pleszewie przy ulicy Bolesława Krzywoustego 4

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Bolesława Krzywoustego 4, 63 – 300 Pleszew
 2. telefonicznie:(62) 74 21 439,
 3. e-mail: zsp3@gmail.com

Inspektor ochrony danych

 1. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Mariusz Szymczak. Można się z nim kontaktować poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail: sekretariat.zsp3@gmail.com

Cele i podstawy przetwarzania

 1. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci wizerunku w celu:
 2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora

art. 6 ust. 1 lit. e RODO) tj. stosowanie monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, oraz ochrony mienia realizacji zadań wynikających z art.108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. 2019.0.1148 t.j. w związku z art. 68 ust. 1 pkt. 6 Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę

 1. realizacji zadań wynikających z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U.2019.0.1040 t.j. zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, oraz  w celu ochrony mienia

 

Odbiorcy danych osobowych

 

 1. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą:

 

 1. podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dotyczących systemu monitoringu wizyjnego
 2. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 3. podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych w postaci wizerunku z nagrań systemu monitoringu wizyjnego:
 • osoby upoważnione przez administratora
 • osoby obserwowane w związku z realizacją ich prawi ich przedstawiciele
 • organy publiczne w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa
 • odbiorcy w związku z prawnie uzasadnionym interesem

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Okres przechowywania danych

 1. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu wizyjnego:

 

 1. przez okres 14 dni od dnia nagrania
 2. po upływie okresów nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej
 3. za dopuszczalne należy uznać przechowywanie do prawomocnego zakończenia postępowań, w których nagrania incydentów stanowią dowód

 

Prawa osób objętych monitoringiem:

 1. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 

 1. prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, czasie przetwarzania, nazwie administratora, jego adresie i danych do kontaktu
 2. prawo do informacji o objęciu osoby monitoringiem wizyjnym
 3. prawo dostępu do swoich danych (każdy ma prawo dostępu do nagrań swojej osoby), oraz w uzasadnionych przypadkach przewidzianych prawem otrzymania ich kopii
 4. prawo do ochrony swojego wizerunku przed rozpowszechnianiem, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej
 5. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne(w przypadku „podstawowego” systemu monitoringu wizyjnego prawo sprostowania jest istotnie ograniczone)
 6. prawo do anonimizacji swojego wizerunku na zarejestrowanych nagraniach, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej
 7. prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy minął okres przechowywania nagrań i gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (lub w ramach sprawowania władzy publicznej)
 8. prawo do ograniczenia przetwarzania
 9. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 10. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

 

Informacja o wymogu podania danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

 

 1. przebywając w strefach objętych monitoringiem wizyjnym Państwa dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celach o których mowa w pkt. 3 a), b), c). Przetwarzanie jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych prawnie celów

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.