Klauzula informacyjna – rejestr interesantów

Klauzula informacyjna – rejestr interesantów

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie  z siedzibą przy ul. Bolesława Krzywoustego 4, 63-300 Pleszew, tel.: 62 7421 439

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Mariusz Szymczak. Można się z nim kontaktować poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail: sekretariat.zsp3@gmail.com.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1. lit. c RODO, jakim jest ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej art. 6 ust. 1 lit. d RODO i jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi art. 9 ust. 2 lit. i RODO, w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19,  innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli administrator nie będzie ich posiadał, nie będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania. Podanie danych dodatkowych zgodnie z (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) podczas rejestracji jest równoważne ze zgodą na ich przetwarzanie.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów a po tym czasie przez okres  wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i innych przepisów szczególnych.

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz administratora

Osoba której dane dotyczą ma prawo do  dostępu do swoich danych osobowych a także ich sprostowania. Każdej osobie przysługuje także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje osobie której dane dotyczą prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast