Informacje “Trójki”

Informacja dla uczniów i rodziców Trójki

Informacja dotycząca dożywiania uczniów
w Szkołach i Przedszkolach od września 2020 r.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, informuje  zainteresowanych rodziców lub prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do;  przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów czy szkół ponadgimnazjalnych o możliwości  składania wniosków w sprawie dożywiania

Wnioski z pełną dokumentacją

  1. wniosek, zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, inne dokumenty świadczące
    o dochodach rodziny np. renta, alimenty, świadczenia rodzinne, zaświadczenia z PUP, zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych z Urz. Gminy. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ustanowieniu programu: „Posiłek w szkole i w domu” rodziny, w których dochód na osobę  nie przekracza  150%  kryterium dochodowego (528,00 zł)  czyli   792,00 zł. miesięcznie,  kwalifikują się do objęcia pomocą w formie pokrycia kosztów dożywiania w szkole czy przedszkolu.

Termin składania wniosków do tut. Ośrodka ustala się do dnia 10 sierpnia 2020 r. aby można było przeprowadzić wywiady środowiskowe i wydać decyzje, które pozwolą na korzystanie z dożywiania od m-ca września 2020 r.

Potwierdzeniem dla szkoły/przedszkola o przyznaniu tej formy pomocy jest  decyzja, która zostanie wydana przez tut. Ośrodek.

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast